Haberler

Senatomuz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için Uzaktan Eğitim Kararı Aldı

16.11.2020

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosu’nun 10.11.2020 tarihli oturumunda, İstanbul Valiliği'nin ve İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun COVID-19 tedbirleri kapsamında yeni almış olduğu kararlar doğrultusunda, Üniversitemizde yürütülmekte olan eğitim-öğretim süreçleri gözden geçirilerek ilave tedbirlerin alınması konusu görüşülmüş olup yapılan görüşmeler sonucunda 16 Kasım 2020 tarihinden itibaren 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonuna kadar Üniversitemiz Lisans ve Lisansüstü programlarında uzaktan (çevrimiçi) eğitime geçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Senatomuzun aynı tarihli oturumunda “2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavlarının Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” konusu da görüşülmüş olup yapılan görüşmeler sonucunda Üniversitemiz “2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavlarının Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslar”ının aşağıda belirtilen şekilde kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir:

2020-2021 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ARA SINAVLARININ UYGULANMASINA YÖNELİK USUL VE ESASLAR[1]

1. COVID-19 salgını sebebiyle Üniversitemizde yapılacak olan güz yarıyılı değerlendirme sınavlarında, belirlenen sınav takvimine uygun olarak şu sınav türlerinin kullanılması uygun görülmüştür.

Öğretim üyeleri tarafından bu sınav türlerinden biri ya da birkaçı tercih edilebilir. Sınav güvenliği açısından (Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınavlar dışında) test, boşluk doldurma, vb. sınav/soru türünden kaçınılmalıdır.

A) Klasik Sınav:

 • Bu sınavlar ZOOM platformu üzerinden canlı oturum şeklinde eşzamanlı olarak gözlemlenir – kayıt zorunludur.
 • Bu sınav usulünde bir seansta gözetmen(ler) de dahil olmak üzere en çok 25 kişi sınavda yer alabilecektir. Öğrenci sayısı fazla olduğu takdirde, dekanlık ya da müdürlük makamına bilgi verilmek kaydıyla, eş zamanlı ya da farklı zamanlarda 1’den fazla seans yapılabilir. Farklı zamanlarda yapılacak sınavlarda sınav sorularının değiştirilmesi gereklidir.
 • Sınav her öğrencinin yüzü ve sınavda kullanacağı ortam (masa vb.) net olarak görülecek şekilde kamera ve ses düzenlemesi yapıldıktan sonra başlayacaktır.
 • Sınav sırasında öğrencinin İnternet bağlantısında kısa süreli kopma gibi bir problemi olursa sınava devam etmesine izin verilecek fakat bu süre 3 dakikayı geçtiğinde öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
 • Sınav kağıtları şekil şartları eksik olmamak kaydıyla, öğretim üyesi tarafından belirlenecek yöntemle ve ilan edilecek eğitim uygulamasına belirtilen süre içerisinde yüklenir.

B) Açık uçlu soru içeren sınav:

 • Bu sınavlar Turnitin bilgi sistemi üzerinden yapılacaktır. Turnitin programının öğretim üyesi ve öğrenci tarafından nasıl kullanılacağına yönelik detaylı çalışmalar (metin ve video kayıtları) ilgililerle e-posta ve üniversite web sayfası üzerinden paylaşılacaktır.
 • İlgili öğretim üyesi öğrencilere:
 • Sınavın tarihi ve saati,
 • sınav süresi,
 • sınav sorularının öğrencilerle nasıl paylaşılacağı (eposta ve Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) tercih edilecektir),
 • öğrencilerin sınav cevap kağıdını hangi yolla ve ne zamana kadar teslim edecekleri,
 • sınav güvenliğini sağlamak için öğrencilere soruları cevaplarken uyacakları kurallar ve dikkat etmeleri gereken noktalar; öğrencinin intihal veya etik ihlal yapması durumunda bunun kopya olarak değerlendirileceği, yönetmelik gereğince cezai işlemlere başvurulacağı,
 • sınav ile ilgili diğer tüm bilgileri sınav gününden en az bir hafta e-posta ve ÖBS üzerinden duyurur.
 • ÖBS, E-posta ya da Edmodo öğrenme yönetim sisteminden en az ikisi kullanılarak öğrenciye açıklanan sınav saatinden (en erken) 30 dakika önce açık uçlu sorular gönderilir.
 • Açık uçlu soruların dersin öğrenme kazanımlarıyla uyumlu, öğrencilerin anlama/kavrama, uygulama, analiz, sentez ve/veya değerlendirme yapabilme düzeyindeki kazanımlarını ölçebilecek nitelikte olması gerekir.
 • Öğrencinin belirlenen sınav süresi içerisinde Word formatında hazırladığı cevapları dosya halinde Turnitin’e yüklemesi istenir.
 • Turnitin programının yüklemeye izin vermediği formatlarda hazırlanan sınavlar, e-posta ve/veya Edmodo üzerinden gönderilecektir.

C) Ödev:

 • ÖBS, E-posta ya da Edmodo öğrenme yönetim sistemlerinden en az ikisi kullanılarak öğrenciye ödev konusu ve şekil şartları en az 2 hafta önce ilgili öğretim üyesi tarafından bildirilir.
 • Öğrenci intihal veya etik ihlal yapması durumunda bunun kopya olarak değerlendirileceği, yönetmelik gereğince cezai işlemlere başvurulacağı konusunda bilgilendirilir.
 • Öğrencinin belirli bir tarihe kadar (takvimde belirlenen final tarihinde belirlenen sınav tarihinin bitimine kadar) ödevi Word dosyası halinde Turnitin’e yüklemesi istenir.
 • Turnitin programının yüklemeye izin vermediği formatlarda hazırlanan sınavlar, e-posta ve/veya Edmodo üzerinden gönderilecektir.

D) Proje:

 • ÖBS, E-posta ya da Edmodo öğrenme yönetim sistemlerinden en az ikisi kullanılarak öğrenciye proje konusu ve şekil şartları bildirilir.
 • Öğrenci intihal veya etik ihlal yapması durumunda bunun kopya olarak değerlendirileceği, yönetmelik gereğince cezai işlemlere başvurulacağı konusunda bilgilendirilir.
 • Öğrencinin belirli bir tarihe kadar (takvimde belirlenen final tarihinde belirlenen sınav tarihinin bitimine kadar) projeyi Word dosyası halinde Turnitin’e yüklemesi istenir.
 • Turnitin programının yüklemeye izin vermediği formatlarda hazırlanan projeler, e-posta ve/veya Edmodo üzerinden gönderilecektir.

E) Uygulama içeren sınav:

 • Uzaktan öğretimle verilen bazı uygulamalı derslerde öğrencilerin yapacakları uygulamalar ZOOM platformu üzerinden canlı oturum şeklinde eşzamanlı olarak gözlemlenir -kayıt zorunludur-.
 • Bu sınav türünde bir seansta gözetmen(ler) de dahil olmak üzere en çok 25 kişi sınavda yer alabilecektir Öğrenci sayısı fazla olduğu takdirde, dekanlık ya da müdürlük makamına bilgi verilmek kaydıyla, eş zamanlı ya da farklı zamanlarda 1’den fazla seans yapılabilir. Farklı zamanlarda yapılacak sınavlarda sınav sorularının değiştirilmesi gereklidir.
 • Sınav her öğrencinin yüzü ve sınavda kullanacağı ortam (masa vb.) net olarak görülecek şekilde kamera ve ses düzenlemesi yapıldıktan sonra başlayacaktır.
 • Sınav sırasında öğrencinin İnternet bağlantısında kısa süreli kopma gibi bir problemi olursa sınava devam etmesine izin verilecek fakat bu süre 3 dakikayı geçtiğinde öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
 • Sınav kağıtları şekil şartları eksik olmamak kaydıyla, öğretim üyesi tarafından belirlenecek yöntemle ve ilan edilecek eğitim uygulamasına belirtilen süre içerisinde yüklenir.
 • Alternatif olarak; öğrenci kendi uygulamasını videoya kaydederek, e-posta ya da Edmodo uygulamaları üzerinden öğretim üyesiyle paylaşabilir.

F) Sözlü Sınav

 • Öğrencilerle ZOOM’da en çok üç kişilik görüntülü sözlü sınav oturumları yapılır -kayıt zorunludur-.
 • Sözlü sınavlarda sorulara verilecek olan cevapların değerlendirilmesi için cevap anahtarı önceden hazırlanır.
 • Puanlama cevap verildikten hemen sonra yapılır.

G) Tıp Fakültesi’nin uzaktan sınavlarında KEYPS eğitim yönetim sistemi kullanılacaktır.

 • Sınavlar kurul sonlarında KEYPS üzerinden uzaktan yapılacak, bu sınavın aşağıda belirtilen gereklerini yerine getiremeyen öğrenciler için ikinci dönemde örgün sınav yapılacaktır. Öğrenciler sınav usulü ile ilgili taleplerini Tıp Fakültesi dekanlığına e-posta aracılığı ile bildireceklerdir. (Belirlenen) tarihten sonra çevrimiçi sınava öğrenci talebi kabul edilmeyecek ve öğrenci örgün sınava davet edilecektir.
 • Öğrencilerden uzaktan sınavda kullandığı birinci cihazın (bilgisayar/tablet/telefon) yanı sıra, ellerini yakın bir mesafeden gören ikinci bir cihaz kullanmaları istenecektir.
 • Öğrenciler birinci cihazdan KEYPS sınavına ve ikinci cihazdan ise zoom.us toplantısına giriş yapacaklardır. Sınav boyunca ikinci cihazın kamerası ve sesi açık kalacaktır.
 • Uzaktan yapılacak olan kurul sınavları, 100 çoktan seçmeli soru üzerinden yapılacaktır.
 • ÖDK soru sayıları hesaplanıp Dropbox’daki koordinatörler ortak klasörüne yüklenecektir.
 • Pratik sınavları ister teorik ister uygulamalı olsun ikinci dönem yapılacak ve kurul sınavı notlarına eklenecektir.
 • KEYPS’in güvenlik özelliklerinden olan önceki sorulara geri dönmeme özelliği uygulanacaktır.
 • Sınav sırasında öğrencinin İnternet bağlantısında kısa süreli kopma gibi bir problemi olursa sınava devam etmesine izin verilecek fakat bu süre 5 dakikayı geçtiğinde öğrenci mazeretli sayılacak ve ikinci dönem yapılacak örgün sınava katılmaları istenecektir.
 • Kopya çektiğinden şüphelenilen ya da kurallara uymayan öğrenci hakkında tutanak tutulacaktır, sınavının geçersiz sayılıp sayılmamasına ve/veya örgün sınava alınıp alınmamasına kurul karar verecektir.
 • Çevrimiçi ile örgün sınav arasında soru geçerlilik, güvenilirlik ve zorluk derecelerinde farkın en az düzeyde tutulması için çoktan seçmeli soru şekli öğretim üyelerinden talep edilecektir.

2. Sınavlarla ilgili fakülte özelindeki detaylar için fakülte web sayfaları kullanılacaktır.

3. Öğrencilerin intihal veya etik ihlal yaptıklarının veya kopya teşebbüsünde bulunduklarının tespiti durumunda, yönetmelik gereğince cezai işlemlere başvurulur. Öğrencilerin intihal ve etik ihlaller hususunda detaylı bilgilendirilmesi, üniversitemiz web sayfası ve e-posta yoluyla kendilerine gönderilecek olan video kaydı yoluyla yapılacaktır.

4. Senato tarafından kabul edilen Akademik Takvime uygun şekilde, detaylı bir program oluşturulacaktır. Her öğretim üyesinin belirlenen tarihi ve saati dikkate alarak sınavını yapması istenir.


[1]  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 11/05/2020 tarih ve E.30480 sayılı yazısında belirtilen “Dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine, bu sınavların üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanarak yapılmasına karar verilmiştir.” kararı gereğince, sadece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavlarının uygulanmasına yönelik geçici usul ve esaslardır.