Duyurular

2022-2023 Eğitim Ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sınavlarının Uygulanmasına Yönelik Usul Ve Esaslar

04.04.2023

2022-2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SINAVLARININ UYGULANMASINA YÖNELİK USUL VE ESASLAR[1]

 1. Üniversitemizde yapılacak olan bahar yarıyılı değerlendirme sınavlarında, belirlenen sınav takvimine uygun olarak şu sınav usullerinin kullanılması uygun görülmüştür.

Öğretim üyeleri tarafından bu sınav türlerinden biri ya da birkaçı tercih edilebilir. Ancak bu konudaki tercihlerinin ilgili Dekanlık tarafından onaylanması ve ilanı gerekir.

Sınav güvenliği açısından (Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınavlar dışında) test, boşluk doldurma vb. sınav/soru türünden kaçınılmalıdır.

 1. Örgün Sınav:

Sadece aşağıdaki sınıfların sınavları örgün olarak (yüz yüze) yapılacaktır:
•    Tıp Fakültesi’nin 4, 5. ve 6. sınıfları,
•    Diş Hekimliği Fakültesi’nin 4 ve 5. sınıfları,
•    Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin bütün bölümlerinin (Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik, Odyoloji,  Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet) 4. sınıfları,
•    Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin Öğretmenlik Uygulaması dersini alan 4. Sınıfları

Bu sınıflarda okuyan öğrencilerin tüm sınavları yüz yüze, mahallinde yapılacaktır.

 1. Uzaktan Klasik Sınav:
 • Bu sınavlar ZOOM platformu üzerinden canlı oturum şeklinde eşzamanlı olarak gözlemlenir ve kayıt altına alınması zorunludur.
 • Bu sınav usulünde bir seansta gözetmen(ler) de dahil olmak üzere en çok 25 kişi sınavda yer alabilecektir. Öğrenci sayısı fazla olduğu takdirde, dekanlık ya da müdürlük makamına bilgi verilmek kaydıyla, eş zamanlı ya da farklı zamanlarda 1’den fazla seans yapılabilir. Farklı zamanlarda yapılacak sınavlarda sınav sorularının değiştirilmesi gereklidir.
 • Sınav her öğrencinin yüzü ve sınavda kullanacağı ortam (masa vb.) net olarak görülecek şekilde kamera ve ses düzenlemesi yapıldıktan sonra başlayacaktır.
 • Sınav sırasında öğrencinin İnternet bağlantısında kısa süreli kopma gibi bir problemi olursa sınava devam etmesine izin verilecek fakat bu süre 3 dakikayı geçtiğinde öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
 • Sınav kâğıtları şekil şartları eksik olmamak kaydıyla, öğretim üyesi tarafından belirlenecek yöntemle ve ilan edilecek eğitim uygulamasına belirtilen süre içerisinde yüklenir.
 • Depremzede öğrencilerin sınavları, koşulları dikkate alınarak farklı bir değerlendirme seçeneğiyle (ödev, proje) yapılabilecektir.

[1] Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 11/05/2020 tarih ve E.30480 sayılı yazısında belirtilen “Dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine, bu sınavların üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek dijital imkanlar veya ödev,  proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanarak yapılmasına karar verilmiştir.” Kararına uygun olarak, sadece 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar yarıyılı sınavlarının uygulanmasına yönelik geçici usul ve esaslardır. 

 1. Uzaktan açık uçlu soru içeren sınav:
 • Bu sınavlar Turnitin intihal programı üzerinden yapılacaktır. Turnitin programının öğretim üyesi ve öğrenci tarafından nasıl kullanılacağına yönelik detaylı çalışmalar (metin ve video kayıtları) ilgililerle e-posta ve üniversite web sayfası üzerinden paylaşılacaktır.
 • İlgili öğretim üyesi öğrencilere:
  • Sınavın tarihi ve saati,
  • Sınav süresi,
  • Sınav sorularının öğrencilerle nasıl paylaşılacağı,
  • Öğrencilerin sınav cevap kâğıdını hangi yolla ve ne zamana kadar teslim edecekleri
  • Sınav güvenliğini sağlamak için öğrencilere soruları cevaplarken uyacakları kurallar ve dikkat etmeleri gereken noktalar; öğrencinin intihal veya etik ihlal yapması durumunda bunun kopya olarak değerlendirileceği, yönetmelik gereğince cezai işlemlere başvurulacağı,
  • Sınav ile ilgili ve diğer tüm bilgileri sınav gününden en az bir hafta önce e-posta, UBYS ya da Google Classroom öğrenme yönetim sistemi üzerinden duyurur.
 • E-posta, UBYS ya da Google Classroom öğrenme yönetim sisteminden en az ikisi kullanılarak öğrenciye açıklanan sınav saatinden (en erken) 30 dakika önce açık uçlu sorular gönderilir.
 • Açık uçlu soruların dersin öğrenme kazanımlarıyla uyumlu, öğrencilerin anlama/kavrama, uygulama, analiz, sentez ve/veya değerlendirme yapabilme düzeyindeki kazanımlarını ölçebilecek nitelikte olması gerekir.
 • Öğrencinin belirlenen sınav süresi içerisinde Word formatında hazırladığı cevapları dosya halinde Turnitin’e yüklemesi istenecektir. Turnitin’de öğrencilerin intihal oranını görmesini sağlayan orijinallik raporlarına erişim izni verilmeyecektir. Turnitin’de öğrencilere bir defadan fazla teslim yapma hakkı verilmeyecektir.
 • Turnitin programının yüklemeye izin vermediği formatlarda hazırlanan sınav cevap kâğıtları, e-posta, UBYS ya da Google Classroom öğrenme yönetim sistemi üzerinden teslim edilecektir.
 • Turnitin programının yanı sıra ChatGBT gibi uygulamalarla hazırlanmış sınav cevap kâğıdı içeriğinin tespitinde;
  • Cevap kâğıdının öğrenci/insan yapımı olup olmadığına,
  • Yapay zeka ile oluşturulup oluşturulmadığına,
  • Bir bölümü yapay zeka olmasına rağmen, üzerinde düzenlemeler yapılıp yapılmadığına,
  • İçeriğin bir bölümünde yapay zeka benzerliği/ şüphesi bulunup bulunmadığına

dair ayrıntılı sonuç raporu için Zero GPT vb. yapay zeka içerik tespit uygulamaları kullanılacaktır.

 • Depremzede öğrencilerin sınavları, koşulları dikkate alınarak farklı bir değerlendirme seçeneğiyle (ödev, proje) yapılabilecektir.
 1. Ödev:
 • E-posta, UBYS ya da Google Classroom öğrenme yönetim sistemlerinden en az ikisi kullanılarak öğrenciye ödev konusu ve şekil şartları en az 2 hafta önce ilgili öğretim üyesi tarafından bildirilir.
 • Öğrenci intihal veya etik ihlal yapması durumunda bunun kopya olarak değerlendirileceği, yönetmelik gereğince cezai işlemlere başvurulacağı konusunda bilgilendirilir.
 • Öğrencinin süreç-odaklı ölçme değerlendirmesini yapabilmek, eksiklikleri konusunda dönüt vermek, süreç içerisindeki ilerleme aşamalarını görmek amacıyla ödevlerde sadece Google dokümanlar kullanılacaktır. Her bir öğrencinin ödevini yapacağı Google dokümana dersin hocası “Editör” ve “Dosya Sahibi” olarak eklenecektir. Öğrencilerin ödev dosyası üzerinde ödev süresince yaptığı değişiklikler version history (sürüm geçmişi) özelliği kullanılarak takip edilebilecek ve öğrencinin ödev sürecinde gösterdiği performans değerlendirilebilecektir.
 • Öğrencinin ödev son teslim tarihine kadar Google Döküman ile yürütülen ödevini Word dosyası formatında indirdikten sonra Turnitin’e yüklemesi istenir. Turnitin’de öğrencilerin intihal oranını görmesini sağlayan orijinallik raporlarına erişim izni verilmeyecektir. Turnitin’de öğrencilere bir defadan fazla teslim yapma hakkı verilmeyecektir.
 • Turnitin programının yüklemeye izin vermediği formatlarda hazırlanan ödevler, e-posta, UBYS ve/veya Google Classroom üzerinden gönderilecektir.
 • Turnitin programının yanı sıra ChatGBT gibi uygulamalarla hazırlanmış ödev içeriğinin tespitinde;
  • İçeriğin öğrenci/insan yapımı olup olmadığına ,
  • Yapay zeka ile oluşturulup oluşturulmadığına,
  • Bir bölümü yapay zeka olmasına rağmen, üzerinde düzenlemeler yapılıp yapılmadığına,
  • İçeriğin bir bölümünde yapay zeka benzerliği/ şüphesi bulunup bulunmadığına

dair ayrıntılı sonuç raporu için ZeroGPT vb. yapay zeka içerik tespit uygulamaları kullanılacaktır.

 1. Proje:
 • E-posta, UBYS ya da Google Classroom öğrenme yönetim sistemlerinden en az ikisi kullanılarak öğrenciye proje konusu ve şekil şartları bildirilir.
 • Öğrenci intihal veya etik ihlal yapması durumunda bunun kopya olarak değerlendirileceği, yönetmelik gereğince cezai işlemlere başvurulacağı konusunda bilgilendirilir.
 • Öğrencinin süreç-odaklı ölçme değerlendirmesini yapabilmek, eksiklikleri konusunda dönüt vermek, süreç içerisindeki ilerleme aşamalarını görmek  amacıyla projelerde sadece Google dokümanlar kullanılacaktır. Her bir öğrencinin proje çalışmasının yapacağı Google dokümana dersin hocası “Editör” ve “Dosya Sahibi” olarak eklenecektir. Öğrencilerin proje dosyası üzerinde proje süresince yaptığı değişiklikler version history (sürüm geçmişi) özelliği kullanılarak takip edilebilecek ve öğrencinin proje sürecinde gösterdiği performans değerlendirilebilecektir.
 • Öğrencinin proje son teslim tarihine kadar Google Döküman ile yürütülen proje çalışmasını Word dosyası formatında indirdikten sonra Turnitin’e yüklemesi istenir. Turnitin’de öğrencilerin intihal oranını görmesini sağlayan orijinallik raporlarına erişim izni verilmeyecektir. Turnitin’de öğrencilere bir defadan fazla teslim yapma hakkı verilmeyecektir.
 • Turnitin programının yüklemeye izin vermediği formatlarda hazırlanan projeler, e-posta, UBYS  ya da Google Classroom  öğrenme yönetim sistemleri üzerinden gönderilecektir.
 • Turnitin programının yanı sıra ChatGBT gibi uygulamalarla hazırlanmış proje içeriğinin tespitinde;
  • İçeriğin öğrenci/insan yapımı olup olmadığına ,
  • Yapay zeka ile oluşturulup oluşturulmadığına,
  • Bir bölümü yapay zeka olmasına rağmen, üzerinde düzenlemeler yapılıp yapılmadığına,
  • İçeriğin bir bölümünde yapay zeka benzerliği/ şüphesi bulunup bulunmadığına

dair ayrıntılı sonuç raporu için ZeroGPT vb. yapay zeka içerik tespit uygulamaları kullanılacaktır.

 1. Uzaktan “Uygulama içeren” sınav:
 • Uzaktan yapılacak uygulamalar ZOOM platformu üzerinden canlı oturum şeklinde eşzamanlı olarak gözlemlenir –kayıt zorunludur-.
 • Bu sınav türünde bir seansta gözetmen(ler) de dahil olmak üzere en çok 25 kişi sınavda yer alabilecektir. Öğrenci sayısı fazla olduğu takdirde, dekanlık ya da müdürlük makamına bilgi verilmek kaydıyla, eş zamanlı ya da farklı zamanlarda 1’den fazla seans yapılabilir. Farklı zamanlarda yapılacak sınavlarda sınav sorularının değiştirilmesi gereklidir.
 • Sınav her öğrencinin yüzü ve sınavda kullanacağı ortam (masa vb.) net olarak görülecek şekilde kamera ve ses düzenlemesi yapıldıktan sonra başlayacaktır.
 • Sınav sırasında öğrencinin İnternet bağlantısında kısa süreli kopma gibi bir problemi olursa sınava devam etmesine izin verilecek fakat bu süre 3 dakikayı geçtiğinde öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
 • Sınav kâğıtları şekil şartları eksik olmamak kaydıyla, öğretim üyesi tarafından belirlenecek yöntemle ve ilan edilecek eğitim uygulamasına belirtilen süre içerisinde yüklenir.
 • Alternatif olarak; öğrenci kendi uygulamasını videoya kaydederek, E-posta, UBYS ya da Google Classroom öğrenme yönetim sistemleri üzerinden öğretim üyesiyle paylaşabilir.
 1. Sözlü Sınav
 • Öğrencilerle ZOOM’da en çok üç kişilik görüntülü sözlü sınav oturumları yapılır –kayıt zorunludur.-
 • Sözlü sınavlarda sorulara verilecek olan cevapların değerlendirilmesi için cevap anahtarı önceden hazırlanır.
 • Puanlama cevap verildikten hemen sonra yapılır.
 1. Tıp Fakültesi’nin uzaktan sınavlarında KEYPS eğitim yönetimi sistemi kullanılacaktır.
 • Sınavlar kurul sonlarında KEYPS üzerinden uzaktan yapılacak, bu sınavın aşağıda belirtilen gereklerini yerine getiremeyen öğrenciler için ikinci dönemde örgün sınav yapılacaktır. Öğrenciler sınav usulü ile ilgili taleplerini Tıp Fakültesi dekanlığına e-posta aracılığı ile bildireceklerdir. (Belirlenen) tarihten sonra çevrimiçi sınava öğrenci talebi kabul edilmeyecek ve öğrenci örgün sınava davet edilecektir.
 • Öğrencilerden uzaktan sınavda kullandığı birinci cihazın (bilgisayar/tablet/telefonu) yanı sıra, ellerini yakın bir mesafeden gören ikinci bir cihaz kullanmaları istenecektir.
 • Öğrenciler birinci cihazdan KEYPS sınavına ve ikinci cihazdan ise ZOOM toplantısına giriş yapacaklardır. Sınav boyunca ikinci cihazın kamerası ve sesi açık kalacaktır.
 • Uzaktan yapılacak olan kurul sınavları, 100 çoktan seçmeli soru üzerinden yapılacaktır.
 • ÖDK soru sayıları hesaplanıp Dropbox’daki koordinatörler ortak klasörüne yüklenecektir.
 • Pratik sınavları ister teorik ister uygulamalı olsun ikinci dönem yapılacak ve kurul sınavı notlarına eklenecektir.
 • KEYPS’in güvenlik özelliklerden olan önceki sorulara geri dönmeme özelliği uygulanacaktır.
 • Sınav sırasında öğrencinin İnternet bağlantısında kısa süreli kopma gibi bir problemi olursa sınava devam etmesine izin verilecek fakat bu süre 5 dakikayı geçtiğinde öğrenci mazeretli sayılacak ve ikinci dönem yapılacak örgün sınava katılmaları istenecektir.
 • Kopya çektiğinden şüphelenilen ya da kurallara uymayan öğrenci hakkında tutanak tutulacaktır, sınavının geçersiz sayılıp sayılmamasına ve/veya örgün sınava alınıp alınmamasına kurul karar verecektir.
 • Çevrimiçi ile örgün sınav arasında soru geçerlilik, güvenilirlik ve zorluk derecelerinde farkın en az düzeyde tutulması için öğretim üyelerinden çoktan seçmeli soru şekli talep edilecektir.
 1. Sınavlarla ilgili fakülte özelindeki detaylar, fakültenin web sayfasında yer alacaktır.
 2. Öğrencilerin intihal veya etik ihlal yaptıklarının veya kopya teşebbüsünde bulunduklarının tespiti durumunda, yönetmelik gereğince cezai işlemlere başvurulur. Öğrencilerin intihal ve etik ihlaller hususunda detaylı bilgilendirilmesi, üniversitemiz web sayfası ve e-posta yoluyla kendilerine gönderilecek olan video kaydı yoluyla yapılacaktır.
 3. Senato tarafından kabul edilen Akademik Takvime uygun şekilde, detaylı bir program oluşturulacaktır. Her öğretim üyesinin belirlenen tarihi ve saati dikkate alarak sınavını yapması istenir.